Thông tin tuyển sinh sau đại học đợt 2 (12/2017) In

Thông tin tuyển sinh: http://grad.tdt.edu.vn/

Danh mục ngành đúng, ngành gần:

http://grad.tdt.edu.vn/wp-content/uploads/2017/08/Danh-muc.pdf

Thông tin chính sách học bổng sau đại học: 

http://grad.tdt.edu.vn/thong-tin-hoc-bong_dh-ton-duc-thang

FB: https://www.facebook.com/degras.tdtu/